شهادت امام علی(ع) تسلیت باد.
Posted on تير 16, 1394 22:16
شهادت امام علی(ع) تسلیت باد.

روا باشد که گردد آسمان زیر و زبر امشب،که شد فرق على شیر خدا شقّ القمر امشب. ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد، به خاک افتاد از بیداد، نخلى بارور امشب.