اربعین حسینی تسلیت باد
Posted on آبان 17, 1396 22:51
اربعین حسینی تسلیت باد

درسی که اربعین به ما می دهد، زنده نگهداشتن یاد حقیقت و خاطره ی شهادت درمقابل تبلیغات دشمن است.

اربعین حسینی بر عاشقان حسین تسلیت باد.